Een groep blije mensen onder de slingers. Ze hebben net hun Wijkmakers-diploma gehaald.
Nieuws

Eerste tien Wijkmakers hebben diploma op zak!

De eerste deelnemers presenteerden hun eindopdracht en sloten de leergang met succes af

Een jaar lang leren, doen en ontmoeten en opgeleid worden tot ‘wijkontwikkelaar nieuwe stijl’. Daar schreef, alweer een jaar geleden, een enthousiaste groep deelnemers zich voor in. De groep was zo divers als het werk in de wijk zelf: gemeentelijk projectleiders, corporatiemedewerkers, een architect, opbouwwerkers, een theatermaker, twee wijkagenten. In tien modules kregen de deelnemers inhoudelijke vakkennis over wijkvernieuwing, buurtbewoners, participatie, verschillende krachtenvelden en specifieke sociale en ruimtelijke opgaven van Groningen. Ze werkten aan persoonlijk leiderschap, communicatie en procesmanagement. Het was een jaar waarin we met elkaar veel gezien, besproken en geleerd hebben, zowel de deelnemers, de docenten, de begeleiders en de organisatie.

Een groep mensen op een teamfoto

Werken aan De Hoogte

De leergang sloot op donderdag 17 november af met een fantastische presentatie in BSV De Hoogte. In de eindpresentatie lieten Pascal, Joanne, Sijas, Maartje, Bart, Anne-Marie, Kasper, Gerlinde, Sanne en Eva zien wat hen als Wijkmaker beweegt en wat ze uit de leergang meenemen in hun werk. De presentatie bestond uit een groepsopdracht en een individuele presentatie. Voor de groepsopdracht konden de deelnemers kiezen uit twee cases. Beiden speelden in De Hoogte. Twee groepen bogen zich over een plan voor de aanpak van sociale opgaven in de wijk. Een derde groep maakte een plan voor het aardgasvrij maken van de wijk.

Volle bak

Ruim dertig nieuwsgierige toehoorders trotseerden het eerste echte winterweer en kwamen naar De Hoogte. Naast collega’s en bekenden van de deelnemers schoof ook een aantal cursisten van de tweede leergang aan. Deze groep startte in september met hun leergang wijkontwikkeling. Twee van hen namen plaats in het panel dat feedback gaf op de presentaties. Jason gaf, als bewoner van De Hoogte, feedback op de voorstellen van de drie groepen. Mathilde deed dat vanuit haar ervaring als communicatieadviseur bij WarmteStad.

Een groep lachende mensen aan een tafel

Aanpak van de sociale opgave

De presentaties over de sociale opgaven gingen over de het verbeteren van de veiligheid en de sociale cohesie in De Hoogte. Hoe kan de ruimtelijke wijkvernieuwing hieraan bijdragen en wat zijn de logische koppelingen met andere opgaven in de wijk? Pascal, Joanne en Sijas analyseerden de wijk en constateerden een duidelijke verdeling in vier buurten, met elk hun eigen karakter en hun eigen opgave. Voor hun aanpak concentreerden ze zich op de Asingastraat, de drukke weg die de Korrewegwijk verbindt met de naoorlogse wijken Selwerd en Paddepoel. Aan weerszijden van de weg staan rijen portiek-etagewoningen, waar de sociale opgave (veiligheid en leefbaarheid) goed zichtbaar is. Pascal, Joanne en Sijas stellen voor om als organisaties meer in de wijk aanwezig te zijn, samen te werken met buurtinitiatieven en meer (fysieke) ruimte te bieden aan creativiteit van de bewoners.

Kasper, Gerlinde, Sanne en Eva kwamen vanuit een grondige buurtanalyse tot een plan van aanpak voor de omgeving van de speeltuinvereniging; de plek waar we deze middag ook bij elkaar zitten. In hun presentatie lieten ze vooral zien hoe zo’n proces verloopt. Een projectleider, een communicatiemedewerker, een architect, een wijkagent en een bewoner stonden samen rondom een maquette van de buurt. De maquette, met daarin een aantal voorgestelde ingrijpende sloop-nieuwbouwingrepen, was vooral de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek ging niet meer alleen over sloop en nieuwbouw, maar ook over een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en de versterking van de functie van de speeltuinvereniging. “Laten we klein beginnen, in gesprek gaan met de buurt en dan kijken wat er nodig is.”

Vijf mensen staan rond een maquette en zijn met elkaar in gesprek

Energieaanpak als drager

De derde groep bedacht hoe De Hoogte aardgasvrij wordt en tegelijk sociaal versterkt. Maartje, Bart en Anne-Marie richtten zich vooral op hoe de wijkenergieaanpak andere problemen kan aanpakken. Hoe kan de aanleg van het warmtenet, als onderdeel van de wijkvernieuwing, kansen creëren om andere (sociale) opgaven die in de wijk spelen aan te pakken? Ze werkten de casus uit aan de hand van drie pijlers: kwaliteit van leven, kwaliteit van de sociale leefomgeving en kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De groep koos voor een bijzondere vorm voor de presentatie, door vooral te vertellen zonder ondersteuning met beelden. Als ondersteuning van het verhaal bouwden ze een houten toren om daarmee de verschillende pijlers te visualiseren en vooral de samenhang daartussen aan te geven. Bij het weghalen van één van de pijlers, zakt de toren in elkaar.

Ik wil van betekenis zijn voor de wijk. Wijkmaken is in mijn werk verweven.

Anne-Marie SchoonWijkagent Paddepoel
Foto van een taart met het logo van de politie en daarin tekstbordjes geprikt. "Zichtbaar zijn, verbinding wijkbewoners."

Kijken door een andere bril

Na de groepspresentaties kregen alle deelnemers drie minuten om zichzelf te presenteren. “Hoe sta ik in mijn werk als wijkmaker en wat neem ik mee vanuit de leergang?” Alle tien deelnemers slaagden erin om binnen de drie minuten (ja, daar was op getraind) te pitchen. Allemaal zetten ze een zeer persoonlijk verhaal neer. Kernwoorden daarbij waren intrinsieke motivatie, nieuwsgierigheid, samenwerking en begrip. Naast de inhoudelijke kennis die ze hebben meegekregen en de competenties waaraan ze hebben gewerkt, heeft de groep vooral heel veel gehad aan elkaar. Ze hebben nieuwe contacten opgedaan, inzicht gekregen in elkaars werk en hebben leren kijken ‘door een andere bril’.

Ik vaar op mijn innerlijk kompas en wil de systeemwereld en de leefwereld dichter bij elkaar brengen.

Maartje Keijzergemeente Groningen
Een groepje mensen staat te praten onder kleurige slingers

Ook meedoen met de leergang?

De eerste tien wijkmakers hebben hun certificaat op zak. In september startte een tweede leergang, die meer gericht is op ‘starters’ in de wijkvernieuwing. Deze leergang loopt tot en met juni. Na de zomer starten we weer met een nieuwe lichting. Heb je nu al interesse om mee te doen? Hartstikke goed! Laat het ons vooral weten, we gaan graag met je in gesprek. Mail je naam, telefoonnummer en een korte motivatie naar aanmelden@wijkmakers.nl. Na aanmelding krijg je meer informatie over de procedure.